Privacybeleid

INLEIDING
In het kader van onze missie om krediet te verlenen aan iedereen bij COFINANCE, verzamelen en gebruiken wij informatie over u, onze klanten en onze leveranciers. Klanten. Indien wij onze privacypraktijken wijzigen, kunnen wij dit Privacybeleid bijwerken. Als er materiële wijzigingen zijn, zullen wij u daarvan op de hoogte brengen (bv. via de COFINANCE administrator interface of per e-mail)

Onze waarden
Vertrouwen is de basis van het COFINANCE platform. Tot deze basis behoort ook het vertrouwen dat u in ons stelt om op passende wijze met uw informatie om te gaan. Bij de ontwikkeling van onze producten en diensten laten wij ons leiden door drie belangrijke waarden. Deze moeten u helpen beter te begrijpen hoe wij uw informatie en privacy zien.

Uw informatie is van u
Wij denken zorgvuldig na over het soort informatie dat wij nodig hebben om onze diensten te verlenen, en wij proberen de informatie die wij verzamelen te beperken tot wat wij werkelijk nodig hebben. Waar mogelijk, verwijderen of anonimiseren wij dergelijke informatie wanneer wij die niet langer nodig hebben. Bij het verbeteren van onze diensten werken onze ingenieurs nauw samen met onze privacy- en beveiligingsteams om een ontwerpproces te volgen dat rekening houdt met de privacy van deze informatie. Tijdens deze processen is ons leidend beginsel dat uw informatie u toebehoort, en ons doel is om uw informatie alleen in uw voordeel te gebruiken.

Wij beschermen de privacy van uw informatie
Als een derde partij toegang tot uw persoonlijke informatie vraagt, zullen wij die niet delen, tenzij u ons daarvoor toestemming geeft of wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Wanneer wij wettelijk verplicht zijn uw persoonsgegevens te delen, zullen wij u daarvan vooraf in kennis stellen, tenzij dit bij wet verboden is.

Wij helpen cliënten en partners hun geheimhoudingsplicht na te komen
Vele klanten en partners die met COFINANCE samenwerken, beschikken niet over een specifiek team voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Wij vinden het echter belangrijk hen te helpen hun privacyverplichtingen na te komen. Daarom proberen wij diensten aan te bieden die onze cliënten niet dwingen tegen hun privacy in te gaan. Wij bieden ook gedetailleerde FAQ's, documentatie en white papers over de belangrijkste privacy-onderwerpen. Wij geven ook antwoord op de privacyvragen die wij ontvangen.

Waarom verwerken wij uw informatie?
Waarom verwerken wij uw informatie? In het algemeen verwerken wij uw gegevens wanneer dat nodig is om een contractuele verplichting na te komen (bijvoorbeeld om uw kredietaanvraag bij COFINANCE te verwerken). Of wanneer wij of iemand met wie wij samenwerken uw persoonlijke informatie moeten gebruiken om een reden die verband houdt met uw kredietaanvraag. In het Europees recht worden deze redenen "rechtmatige belangen" genoemd. Deze "legitieme belangen" omvatten het volgende:
risico en fraude te voorkomen
het beantwoorden van vragen of het verlenen van andere vormen van bijstand
diensten te verlenen en te verbeteren
rapporten en analyses te verstrekken
test aanvullende diensten
Wij verwerken persoonsgegevens alleen in het kader van deze "legitieme belangen" na afweging van de mogelijke risico's voor uw privacy. Bijvoorbeeld door te zorgen voor duidelijke transparantie van onze privacypraktijken, door u waar nodig controle te bieden over uw persoonsgegevens, door de informatie die wij bewaren te beperken, door te beperken wat wij met uw informatie doen, aan wie wij ze sturen, hoe lang wij ze bewaren of door de technische maatregelen die wij gebruiken om ze te beschermen.

Een van de manieren waarop wij onze klanten helpen om met COFINANCE te werken, is door gebruik te maken van technieken zoals "machinaal leren" (de Europese wet noemt dit "geautomatiseerde besluitvorming") om ons te helpen onze diensten te verbeteren. Wanneer we machinaal leren gebruiken, is ofwel: (1) er nog steeds een mens bij het proces betrokken (en is het dus niet volledig geautomatiseerd); of (2) gebruiken we machinaal leren op een manier die geen significante gevolgen heeft voor de privacy.

Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken wanneer u daarvoor toestemming hebt gegeven. Met name wanneer wij geen andere rechtsgrondslag voor verwerking hebben, wanneer uw gegevens worden geëxtraheerd en daaraan reeds toestemming is verbonden, of wanneer wij wettelijk verplicht zijn uw toestemming te vragen in verband met sommige van onze financieringsdiensten. U hebt te allen tijde het recht uw toestemming in te trekken door uw communicatiekeuzes te wijzigen, u af te melden voor onze communicatie of door contact met ons op te nemen.

Uw rechten op uw informatie
Wij vinden dat u toegang moet hebben tot en controle moet kunnen uitoefenen over uw eigen persoonlijke informatie, ongeacht waar u woont. Afhankelijk van de manier waarop u met COFINANCE werkt, hebt u het recht om toegang te vragen tot uw persoonlijke informatie, deze te corrigeren, te wijzigen, te schrappen, over te dragen aan een andere financiële instelling, of om bepaalde gebruikswijzen van uw persoonlijke informatie te beperken of er bezwaar tegen te maken. Wij zullen u geen hogere kosten in rekening brengen of u een ander niveau van dienstverlening aanbieden indien u uw privacyrechten uitoefent.

Als u een lening afsluit bij COFINANCE en deze rechten op uw kredietinformatie wenst uit te oefenen, moet u contact met ons opnemen.

Als u niet tevreden bent met onze reactie op een verzoek, kunt u contact met ons opnemen om het probleem op te lossen. U hebt ook het recht om te allen tijde contact op te nemen met uw plaatselijke gegevensbeschermings- of privacyautoriteit.

Tenslotte, omdat er geen gemeenschappelijke interpretatie is van de uitdrukking "Niet volgen" wordt met het signaal bedoeld dat wij niet op een bepaalde manier op deze signalen reageren.

Waar sturen we uw informatie naartoe?
Wij zijn een Franse instelling, maar wij verwerken en werken met gegevens van mensen uit de hele wereld. In de loop van het verlenen van onze diensten, kunnen wij uw persoonlijke informatie buiten uw provincie, land of staat verzenden, inclusief naar de Verenigde Staten. Deze gegevens kunnen onderworpen zijn aan de wetgeving van de landen waarnaar wij ze verzenden. Wanneer wij uw informatie naar het buitenland sturen, nemen wij maatregelen om deze te beschermen en proberen wij deze alleen naar landen te sturen die strenge wetten inzake gegevensbescherming hebben.

Tenslotte, hoewel wij ons best doen om uw persoonlijke informatie te beschermen, zijn er momenten waarop wij wettelijk verplicht kunnen worden om deze openbaar te maken (bijvoorbeeld als wij een geldig gerechtelijk bevel ontvangen). Voor meer informatie over hoe wij op deze verzoeken reageren, verwijzen wij u naar onze richtlijnen voor juridische verzoeken.

Hoe beschermen wij uw informatie?
Onze teams werken onvermoeibaar om uw informatie te beschermen en de veiligheid en integriteit van ons platform te waarborgen.

Hoe gebruiken wij cookies en andere trackingtechnologieën?
Wij gebruiken cookies en soortgelijke traceertechnologieën op onze website en bij het verlenen van onze diensten.

Hoe kunt u contact met ons opnemen?
Indien u inlichtingen wenst, een vraag wenst te stellen of een Indiaas krediet wenst aan te vragen, gelieve ons een aanvraag te sturen via ons kredietaanvraagformulier. Indien u Een aanvraag Indisch wettelijk verplicht toegang wenst te krijgen tot de persoonsgegevens van iemand anders (bijvoorbeeld indien u een dagvaarding of gerechtelijk bevel hebt), gelieve dan onze richtlijnen voor wettelijke verzoeken te raadplegen.